1716 IT Milan, Via Bianca di Savoia

Thanks: franctia