2087 IT Milan, Via Fratelli Castiglione

Thanks: Gianmarco O