0532 JP Sapporo Soseigawa Dori Minami 2 Johigashi Chuo-ku